WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

“GRENZEN SLECHTEN EN BRUGGEN BOUWEN IN HET ONDERWIJS”

30
SEP

Op woensdag 27 september heeft, aansluitend aan de landelijke buurtalenconferentie van Nuffic een werkatelier plaatsgevonden. De organisatie van deze bijeenkomst lag, als partner in de Eurolab, in handen van de Provincie Limburg.

Het doel van deze bijeenkomst was ervaren barrières in grensoverschrijdend Euregionaal Onderwijs analyseren en waar mogelijk slechten om daarmee de kansen die de Euregionale economie en arbeidsmarkt biedt beter te kunnen benutten.

Tijdens de bijeenkomst zijn door ca. 30 vertegenwoordigers van o.a. OCW, BZK, EZ, Nuffic, IHK, Radboud Universiteit en ITEM een viertal casussen besproken. Per casus zijn verschillende oplossingsrichtingen/vervolgacties benoemd, die de komende periode opgevolgd zullen worden.

De besproken casussen zijn:
1.    Het voorkomen van een tekort aan leraren Duits in de regio: Het proces van vrijstelling / goedkeuring onderwijsbevoegdheid voor leraren van Duitse universiteiten welke ingezet zouden kunnen worden voor eerste- of tweedegraads onderwijs in Nederland duurt te lang, waardoor kandidaten afhaken en het lerarentekort blijft bestaan.
2.    Taaleisen mbo voor buitenlanders: De Nederlandse taaleis 2F/ 3F voor Duitse studenten die een MBO-opleiding in Nederland willen volgen is een belemmering voor studiemobiliteit in Euregio.. Deze 2F/3F eis is volgens de casuseigenaar te hoog en niet altijd even relevant (afhankelijk van de doelen die de student zich heeft gesteld) en beperkt de grensoverschrijdende studentenmobiliteit in de Euregio.
3.    Stagelopen in de buurlanden: Vervoerskosten van het grensoverschrijdende OV zijn te hoog voor Euregionale studenten uit Limburg die een stageplek over de grens zouden willen. In dergelijke gevallen (waarbij de student dus in Nederland blijft wonen), is de DIA/Erasmusregeling bovendien niet van toepassing.
4.    Proces voor het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de waarde van diploma’s en kwalificaties: Mensen in de grensregio die willen reageren op een vacature in een buurland lopen in de praktijk vaak tegen allerlei lastige drempels aan in het proces om duidelijkheid te verkrijgen of hun  diploma’s erkend worden voor de beoogde positie. Het proces is voor hun vaak onduidelijk, men weet niet waar men moet aankloppen voor informatie en ondersteuning en bovendien duurt het proces voor het verkrijgen van de gewenste duidelijkheid in de meeste gevallen veel te lang.

Over het vervolg zullen jullie in een volgende nieuwsbrief geïnformeerd worden!

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515