WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

NIEUWS UIT HET EXPERTTEAM

03
JUL


Het expertteam Euregionaal onderwijs Limburg heeft verdere invulling gegeven aan de plannen van onderwijs en provincie om de Euregionalisering van het Limburgse onderwijs verder uit te bouwen. Daarvoor heeft het expertteam een aantal voorstellen aan de stuurgroep voorgelegd, die op 27 juni j.l zijn vastgesteld.

Het Impulsprogramma voor beginnende scholen in basis- en voortgezet onderwijs blijft gehandhaafd. Dat betekent dat ongeveer 40 scholen een aanvraag kunnen doen voor een stimuleringsbijdrage in het opzetten en ontwikkelen van Euregionaal onderwijs in hun school.

Daarnaast is het expertteam bezig met het inrichten van een zogenaamd ontzorgingspakket. In dat pakket vinden scholen niet alleen maar materialen die ze heel concreet vrij mogen gebruiken in de klas, maar ook gratis scholingsaanbod, het competentieraamwerk Euregionaal onderwijs, toegang tot het digitale ontwikkelportfolio, praktische tips en de mogelijkheid tot hands-on ondersteuning bij het opstarten van Euregionaal onderwijs in de school. En nog veel meer. We streven ernaar het ontzorgingspakket tijdens de buurtalenconferentie van Nuffic op 27 september aanstaande in Maastricht te kunnen aanbieden.

Wat ook blijft is de mogelijkheid om de examenkosten voor leerlingen uit vmbo basis en kader-opleidingen, die een Goethe-certificaat behalen, vergoed te krijgen uit de middelen voor het Actieplan Grensoverschrijdend Leren en Werken.

Nieuw is een programma binnen het Actieplan waarbij we scholen gaan ondersteunen die regionale ketensamenwerking in een doorlopende lijn ontwikkelen en duurzaam inrichten. Nadere voorwaarden en subsidieregels zullen we eind september via deze weg ook kenbaar maken.

Als laatste nieuwtje de mededeling dat de expertgroep in opdracht van de stuurgroep gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om scholen ook in inzet van menskracht te ondersteunen bij het opzetten van Euregionaal onderwijs. Met name in het basisonderwijs komt de situatie nogal eens voor dat een school graag wil, maar er gewoon geen leerkrachten aanwezig zijn om het programma op te zetten of te verduurzamen. Vervangers worden steeds meer ingezet om reguliere lessen te verzorgen en dan is er niemand meer over om met buurtalen en Euregionaal onderwijs aan de slag te gaan. In de wetenschap dat dit probleem steeds nijpender zal worden, zal het expertteam daar snel met een voorstel richting stuurgroep komen.

Maar nu eerst - namens het hele expertteam – een hele fijne vakantie voor alle lezers deze website en bijbehorende nieuwsbrief, wij zien jullie graag terug in het volgende schooljaar

Wim Horsch, voorzitter expertteam

DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515