WELKOM

Het Limburgse onderwijs heeft al veel te bieden als het gaat om versterkt onderwijs Duits of Frans en internationalisering. Van basisscholen tot hogescholen bestaat er aanbod dat jongeren voorbereidt op samenwerken met de buren. En niet alleen de taalvaardigheid krijgt extra aandacht, maar ook de vaardigheid om met de buren om te gaan en ondernemend te zijn in het buurland.

Buurtalen Limburg biedt een actueel overzicht van wat er al gaande is en wil vooral motiveren om deel te nemen. De voorbeelden van good practice kunnen inspirerend werken en er worden hulpmiddelen aangereikt om een start te maken. Naast praktische ideeën, vindt u ook achtergrondinformatie over de noodzaak om de internationalisering een ruimere plek te geven en resultaten van onderzoek die aantonen dat deze initiatieven een meerwaarde hebben voor Limburgse jongeren nu en in de toekomst.

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen via:
E-mail:    info@buurtalenlimburg.eu

disclaimer

De strategische agenda wordt mede gesubsidieerd door:
AGENDA
Er zijn geen actuele agenda items.
PARTNERSCHOOL GEZOCHT

Bent u op zoek naar grensoverschrijdend contact met een partnerschool?

taal
leeftijdsgroep
zoek
H M      
BUURTALEN
LIMBURG

SUBSIDIE PROGRAMMA'S

Om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren bestaan er diverse financieringen via organisaties in Limburg en subsidieprogramma's in de Euregio's. Scholen die van plan zijn om een buurtaalactiviteit te organiseren en hiervoor financiële middelen nodig hebben kunnen contact opnemen met onderstaande organisaties. Klik op de naam van iedere organisatie voor een doorverwijzing naar de website.

Nieuw! Fonds voor scholen in de Euregio
Het bestuur van de Euregio Maas-Rijn heeft een fonds ingesteld ter ondersteuning van grensoverschrijdende activiteiten van scholen in de Euregio.

Nieuw!: Euregionaal onderwijs subsidie ketensamenwerking / doorlopende leerlijn
De Provincie Limburg wil het onderwijs stimuleren om het  voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken.

Nieuwe subsidieregeling: Internationalisering in po en vo (IPV)*
Kan uw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Bekijk dan eens de subsidiemogelijkheden van de nieuwe IPV-regeling.
In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen, leerkrachten en Pabo-studenten.
* De nieuwe regeling Subsidie voor internationalisering in po en vo (IPV) is de opvolger van Vios.

Erasmus+ (2014-2020)
Update 2018 (klik hier)
Het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport is in januari 2014 van start gegaan. Dit programma, met een looptijd van zeven jaar, is gericht op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid, en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk; het budget bedraagt 14,7 miljard euro, 40% hoger dan het vorige niveau. Erasmus+ heeft drie centrale doelstellingen: twee derde van het budget is bestemd voor leermogelijkheden in het buitenland voor individuele personen, binnen en buiten de EU; de rest zal worden gebruikt ter ondersteuning van partnerschappen tussen onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, bedrijven, lokale en regionale overheden en NGO’s, en van hervormingen gericht op modernisering van onderwijs en opleiding en bevordering van innovatie, ondernemerschap en inzetbaarheid. 
De verschillende acties bieden volop mogelijkheden voor basis- voortgezet en speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, volwasseneneducatie, jongerenorganisaties en ondernemingen.
Meer informatie? Neem contact op met Bart van den Elzen.

Kleine euregionale projecten (EMR)
Projecten met een grensoverschrijdend karakter met het doel het samenhorigheidsgevoel van de mensen in de Euregio en/of  contacten tussen inwoners uit de verschillende regio’s te bevorderen. In principe moeten de projecten partners uit tenminste twee partnerregio’s  betrekken.

INTERREG V (EMR)
NTERREG is een Europees programma bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te bevorderen. De projecten die zijn gefinancierd door de INTERREG fondsen zijn bedoeld om het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio’s te versterken.

Der Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e. V. 
Der Verein unterstützt und initiiert besondere Projekte/Maßnahmen wie Schulpartnerschaften, Schüleraustausch, Sprachkurse, grenzüberschreitende Lernkooperation zwischen Schulen und Unternehmen, grenzüberschreitende Netzwerke und Studentenaustausch.
Er richtet sich an Schüler, Auszubildende, Studenten und berufstätige Jugendliche und zielt auf bessere Sprachqualifikationen, interkulturelle Erfahrungswerte, grenzüberschreitende Kontakte, Qualifizierung für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und den Abbau von gegenseitigen Vorurteilen ab.

WG Grensland
Sinds de oprichting van de WG Grensland hebben er veel Duits-Nederlandse ontmoetingen plaatsgevonden. Nog steeds bevordert en subsidieert de WG Grensland verenigingen, groepen en scholen bij het realiseren van ontmoetingen aan beide zijden van de grens.
De werkgemeenschap kan zorgen voor uitwissel- en aanspreekpartners en stelt bij het realiseren van Duits-Nederlandse ontmoetingen een eenmalige tegemoetkoming ter beschikking, die als startfinanciering te zien is.
Als u belangstelling heeft voor een Duits-Nederlandse ontmoeting voor uw school, vereniging of groep, als u een Duitse of Nederlandse partner zoekt of daarvoor een subsidie wil aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de WG Grensland.

 
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515
DuitsFrans
+/- 15 jaar12 - 1612 jaar13-1515